Každého občas napadne, jak by to bylo s jeho či jejími investicemi v případě rozvodu. Nikomu nepřejeme takovou situaci řešit, ale je dobré být dopředu informován.

Co je to společné jmění manželů?

Podle zákona č. 89/2012 Sb. neboli občanského zákoníku jde o majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství. Nepatří do něj věci osobní potřeby, věci nabyté darem nebo děděním, náhrady za nemajetkové újmy (například bolestné) a prostředky získané jednáním vztahujícím se k výlučnému vlastnictví jednoho z manželů (např. prodej pozemku nebo pojistka za poškozený byt ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů).

Stejně jako majetek patří do SJM také dluhy kromě těch, které se týkají majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, a dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela a nepatří k obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Zákony se časem mění

Občanský zákoník vnesl od 1. 1. 2014 do společného jmění manželů řadu změn, takže co platilo dřív, nemusí platit nyní.

Nemovitost pořízená před uzavřením manželství nebo získaná darem či dědictvím je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Co ale, pokud do něj investujete v průběhu manželství na opravu nebo vylepšení takové nemovitosti prostředky z SJM nebo ji pronajímáte?

Příjmy z pronájmu

Před 1. 1. 2014 byly příjmy z pronájmu nemovitosti, která byla ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů také jeho výlučným příjmem. Po novele zůstává nemovitost stále jeho výlučným vlastnictvím, ale příjmy z pronájmu již spadají do SJM.

Opravy či vylepšení nemovitosti

Před platností nového Občanského zákoníku byl stav poměrně jednoduchý. Pokud bylo investováno ze společného jmění manželů do takové nemovitosti, musela být taková investice při rozvodu vypořádána dle její původní výše.

Nově je situace upravena dle § 742 odst. 2 tak, že se nevypořádává jen původní investice v nominální výši, ale i její nárůst či pokles podle tržní hodnoty. V praxi pak dochází k tomu, že druhý z manželů, který není vlastníkem nemovitosti, požaduje výrazně vyšší vyrovnání ze své poloviny investice, než byla její původní výše, s poukazem na růst tržní ceny nemovitosti, i když by hodnota nemovitosti výrazně vzrostla i bez opravy či úpravy.

Bez dohody rozhoduje soud, který se opírá o komplexní posudek srovnávající tržní cenu nemovitosti s a bez dané opravy či vylepšení.

Důchodové připojištění, fondy, akcie

Pro investice do cenných papírů, stavebního spoření nebo důchodového připojištění platí stejná pravidla, jako pro ostatní části SJM. Tedy, co bylo vaše před uzavřením manželství, je stále vaše. Co jste nebyli v průběhu manželství a výnosy z investic (dividendy, úroky atd.) včetně těch ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů spadají do SJM.

Evidovaný vlastník není rozhodující

Je jedno, na koho je investiční či bankovní účet formálně veden. Totéž platí i pro notářskou úschovu nebo cennosti v bankovním trezoru. Do SJM spadá dokonce i nemovitost zapsaná v katastru pouze na jednoho z manželů, pokud byla nabyta v průběhu manželství z prostředků SJM.

Podle § 985 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je stanoveno, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu.

Závěr

Pokud máte majetek ve svém výhradním vlastnictví, je i v manželství jen váš, ale jeho výnosy už patří do SJM. Všechny investice vytvořené v průběhu manželství, pokud do nich nevložíte jen majetek ve vašem výhradním vlastnictví, patří také do SVM a je jedno, na koho je tato investice formálně napsána.

Nicméně je vždy lepší, pokud budete případně dělit velké společné jmění manželů, než když z obavy před rozvodem prožijete celý život v chudobě. Jak řekl jeden investor: „Milion dolarů je pořád slušný obnos, i když se rozdělí na půl.“

Pokud plánujete své investice, ozvěte se nám. Pomůžeme vám najít takovou formu, která vám bude nejlépe vyhovovat z hlediska výnosů, času i míry rizika.